We are always looking for the best

Globe

Ambachtsweg 57 6541 DA Nijmegen T : 024 - 3785463

F : 024 - 6222265 E :

info@royalds.nl

Nijmegen, 30 mei 2018 Geachte relatie, Om onze administratieve processen efficiënter te laten verlopen, hebben wij vanaf heden alle communicatielijnen, bedrijfsprocessen en verantwoordelijkheden aangepast en verscherpt. Royal DS Personeel - service B.V. gevestigd op de Ambacht sweg 57, 6541 DA te Nijmegen Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring. Wij verzoeken u deze verklaring te ondertekenen, waarna deze aan uw gegevens worden toegevoegd. Onderstaand wordt beschre ven wat wij verwerken en hoe wij deze (gevoelige) informatie verwerken: Doordat u gebruikt maakt van onze dienstverlening zijn wij genoodzaakt om gegevens van u te verwerken. De volgende persoonsgegevens worden mogelijk van u verwerkt: Persoonsgegevens G eslacht Voor - en achternaam Adresgegevens Contactgegevens (emailadres en telefoonnummer)

Bijzondere gegevens:

Bankrekeningnummer Sofinummer ID Kaart (gegevens) Arbeidsverleden Rij bevoegdheid Loonbeslagen VCA’s Medische gegevens

De bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt na voorkomende gevallen. Type werknemers: Wij maken onderscheid tussen: Werkende medewerker Zieke medewerker Ingeschreven kandidaat Niet meer werkende medewerker/ ex - werknemer

Gegevens zakelijke relaties: Kredietwaar digheid (zowel inkoop - als verkooppartijen) dit om u en ons te beschermen tegen misbruik. Contactgegevens Omzetbelastingnummer Kamer van K oophandel nummer Administratiegegevens/ contactgegevens. Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens: Afhandelen van betalingen Het uitbetalen van loon Opstellen van (arbeids)contracten Vanwege de wettelijke grondslag Voor het wijzigen van onze dienstverlening. Bellen en emailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen oefenen.

Toepassingsgebied: Op al onz e overeenkomsten en offertes. (Toekomstige) medewerkers, klanten, leveranciers, overheidsorganen en andere belanghebbende waarmee samenwerken vereist is. Grondslag: Wij verwerken persoonsgegevens, ter uitvoering van de gesloten of nog te sluiten overeenko mst. Omdat wij gerechtvaardigd zijn, wij dit samen hebben vastgelegd en verplicht zijn. Beveiliging en geautomatiseerde systemen: Royal DS Personeel - service B.V. verwerkt alle personeelsgegevens in UBplus (salarispakket), waarvoor een wachtwoord nodig is om in te loggen. Dit wachtwoord is toegewezen door de directie aan de benodigde. In het programma kunnen rechten verleend worden aan de gebruiker, waardoor men beschermd wordt voor openbaring. Tevens heeft er in de laatste update een AVG update plaatst ge vonden, waardoor geautomatiseerd rekening wordt gehouden met deze ontwikkeling. Back - up wordt op een beveiligde server gedaan. Er wordt geen gebruik gemaakt v an onbeveiligde opslagmiddelen. Wij werken uitsluitend op beveiligde persoonlijke Clouds. overige maatregelen en interne strevens zijn: Clean desk Gebruik van screensaver Afsluitbare ruimtes in kantoor en kasten. Oude documenten onleesbaar vernietigen. Geen spullen mee naar andere locaties te nemen. Geen gebruik te maken van andere opslag mogelijkhede n Geheimhoudingsplicht en bewaartermijn : Verwerkingsverandwoordelijke is verantwoordelijk voor het bepalen van het bewaartermijn. Gegevens zullen nooit langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard. Enkele voorbeelden zijn: Contracten en personeelsdossier s van medewerkers zullen na beëindig ing van de overeenkomst 7 jaar worden bewaard. De financiële - /salaris administratie wordt 7 jaar bewaard. Sollicitatie s en inschrijvin gen worden 4 weken bewaard (er dient controle plaatst te vinden op echthei d van het id entiteits bewijs, paspoort of verblijfsdocument) , wanneer toestemming gegeven zullen ze tot 1 jaar worden bewaard. Verwerkingsverantwoordelijke zal alleen de gegevens opslaan die noodzakelijk zijn voor arbeidsbemiddeling (NAW gegevens, contactgegeven(s), re levante werkervaring, opleidingen, cursussen en certificaten). Bij tewerkstelling zal zoals eerder benoemd het Burgerservicenummer, bankrekeningnummers en een kopie van het identiteitsbewijs aan het personeelsdossier worden

toe gevoegd. loonbelastinggege vens zullen na 5 jaar worden verwijderd, waaronder valt: verzoeken tot loonbelastingkorting . Arbeidsovereenkomsten en wijzigi n gen , medische gege vens en ziekteverzuim zullen na 2 jaar worden verwijder d . Bedrijfspolicy: Clean desk Gebruik van screensaver Afsluitbare ruimtes in kantoor en kasten. Oude documenten onleesbaar vernietigen. Geen spullen mee naar andere locaties te nemen. Geen gebruik te maken van andere opslag mogelijkheden Delen van personeelsgegevens met derde: Gegevens zullen alleen onder s trikt toezicht aan derde n worden verschaft, waarbij de betrokken en toestemming heeft verleend. Gegevens worden verschaft wanneer dit uiterst noodzakelijk is voor betrokken . Met de bedrijven waar wij u w gegevens aan verschaffen sluiten wij overeenkomsten do e beschrijven hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerking. Periodiek wordt er door de verwerk ingverandwoordelijke steekproefsgewijs controles uitgeoefend. Hierna zal worden gerapporteerd en waar nodig worden geopt imaliseerd. De bedrijven waarmee gegevens worden uitgedeeld zijn: Zorginstellingen UWV Belastingdienst Opdrachtgevers Payroll clubs Opleidingcentra Verzuimregelaars Deurwaarders Huisvestingen en aanverwante instanties Accountants Certificeringsinstanties Inzien van uw gegevens: U bent ten alle tijden welkom om te zien over welke gegevens wij van u beschikken. U heeft in voorkomende gevallen het recht om u persoonsgegevens te laten verwijderen of te corrigeren. Dit kunt u doen door een schriftelijk schrij ven of om samen met de verwerkingsverantwoorde lijke uw gegevens door te nemen, hiervoor is een geldig id entiteits bewijs nodig. Wanneer u kiest voor een schriftelijk verzoek tot wijzigen, opvragen en of verwijderen van u w gegevens verzoeken wij u een kopie van uw legitimatiebewijs mee te zenden (maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ en de strook met nummers onderaan, paspoortnummer en Burgerservicenummer onleesbaar ). Handelswijze R oyal DS bij d atalekken: Wanneer u gegevens van ons bezit en u ontdekt een lek binnen uw systemen, dient u ons daar direct van op de hoogte te brengen. Geef een samenvatting van de gebeurtennis sen en de risico’s, omschrijf de groepen van wellicht betrokkenen, wat kan er gelekt zijn, op welke datum heeft het plaatst gevonden. Wees spe cifiek in meetbare data ’s , getallen en scenario’s , waarna Roy al DS Personeel - service B.V. bedrijf s maatregelen kan treffen. Æ

Advies: Wij adviseren u om uw cookies te controleren en te verwijderen wanneer u dit wenst. Dit kan u op uw webbrowser orga niseren. Zie voor toelichtingen:

https://veiliginternetten.nl/